Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden kun je ook als PDF bekijken en gemakkelijk uitprinten. Voor een PDF versie klik je hier.


Algemene voorwaarden voor deelname aan activiteiten van Senior-Live.

Senior-Live is onderdeel van Stichting HierTV.

Artikel 1: Aanmelding en deelname

 • a. Aanmelding voor deelname aan activiteiten van Senior-Live geschiedt door het inschrijfformulier digitaal (via de website van Senior-Live) of op papier volledig in te vullen en in te leveren/verzenden.
 • b. Deelname vind plaats na overleg tussen deelnemer en Senior-Live.
 • c. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant deelnemer op de wachtlijst geplaatst en wordt hierover geïnformeerd.

Artikel 2: Termijn en betalingsvoorwaarden 

 • a. De duur en kosten verschillen per activiteit.
 • b. In principe vindt er geen restitutie plaats als een deelnemer geen gebruik (meer) maakt van cursusonderdelen en/of -activiteiten die al betaald zijn. In bijzondere situaties (zoals langdurige ziekte of –blessures) kan hier in overleg van afgeweken worden.
 • c. Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt er €5,- administratiekosten in rekening gebracht en krijgt de deelnemer twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen.
 • d. Indien de deelnemer na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.

Artikel 3: Prijswijziging 

 • a. Senior-Live behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen.
 • b. Tenminste 3 maanden voor de ingang van de prijswijziging worden de deelnemer hiervan in kennis gesteld.
 • c. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.

Artikel 4: Trainingstijden en trainingsplaats 

 • a. Senior-Live behoudt zich het recht voor om de trainingstijd en/of trainingsplaats te wijzigen.
 • b. Als deze wijziging binnen een termijn van 3 maanden plaatsvindt en de deelnemer kan hierdoor niet meer deelnemen vindt wel restitutie plaats van de nog openstaande lessen. Dit in tegenstelling tot het gestelde in artikel 2b.

Artikel 5: Beëindiging

 • a. De deelnemer van een activiteit van Senior-Live kan zijn deelname beëindigen door dit schriftelijk te melden, een e-mail te sturen naar contact@senior-live.nl of te bellen naar het kantoor van Senior-Live op 036-737 04 22.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid 

 • a. Het volgen van een activiteiten bij Senior-Live is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 • b. Senior-Live aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.

Artikel 7: Rechtstoepassing

 • a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Senior-Live aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Senior-Live, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de stichting is gevestigd.
 • c. Door inschrijving verklaart deelnemer de Algemene Voorwaarden en de huisregels van Senior-Live te accepteren.

Artikel 8: Privacy

 • a. Senior-Live voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door volledig inzichtelijk te maken hoe er met persoonsgegevens omgegaan wordt. Op de website van Senior-Live op de pagina Privacy-statement is dit na te lezen.  

Artikel 9: Eigendom

 • a. Op alle applicaties, ontwerpen, software, formats, documentatie, video’s, lesmaterialen en andere materialen die zijn ontwikkeld tijdens en/of ten behoeve van de activiteiten van Senior-Live, diensten en producten ligt het intellectueel eigendom bij Senior-Live en is haar exclusief eigendom.