Algemene Voorwaarden Fitness Live/Online

Deze Algemene Voorwaarden kun je ook als PDF bekijken en gemakkelijk uitprinten. Voor een PDF versie klik je hier.

Fitness-Live en Fitness-Online zijn producten van Senior Live. Senior-Live is onderdeel van Stichting HierTV.

Artikel 1: Aanmelding en deelname

 1. 1.1 Aanmelding voor deelname aan Fitness-Live/Fitness-Online geschiedt door het inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren/verzenden.
 2. 1.2 Deelname kan in principe aanvangen op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven mits de aspirant Fitness- Live/Fitness-Online deelnemer het inschrijfformulier heeft ondertekend.
 3. 1.3 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant deelnemer op de wachtlijst geplaatst en krijg je hiervan bericht. Je krijgt vervolgens bericht wanneer je kunt beginnen.

Artikel 2: Termijn en betalingsvoorwaarden

 1. 2.1 Deelname aan Fitness-Live/Fitness-Online is altijd voor de duur van minimaal 3 maanden.
 2. 2.2 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 3. 2.3 Betaling (per kwartaal) dient te geschieden door middel van overschrijving per bank.
 4. 2.4 In principe vindt er geen restitutie plaats als een deelnemer geen gebruik (meer) maakt van cursusonderdelen en/of -activiteiten. In bijzondere situaties (zoals langdurige ziekte of langdurige blessures) kan hier in overleg van afgeweken worden.
 5. 2.5 Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt er € 5,- administratiekosten in rekening gebracht en krijgt de deelnemer twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen.
 6. 2.6 Indien de deelnemer na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.

Artikel 3: Prijswijziging

 1. 3.1 Senior-Live behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen.
 2. 3.2 Tenminste 3 maanden voor de ingang van de prijswijziging worden de deelnemer hiervan in kennis gesteld.
 3. 3.3 Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.

Artikel 4: Trainingstijden en trainingsplaats 

 1. 4.1 Senior-Live behoudt zich het recht voor om de trainingstijd en/of trainingsplaats te wijzigen.
 2. 4.2 Als deze wijziging binnen een termijn van 3 maanden plaatsvindt en de deelnemer kan hierdoor niet meer deelnemen vindt wel restitutie plaats van de nog openstaande lessen. Dit in tegenstelling tot het gestelde in artikel 2.4.

Artikel 5: Algemeen

 1. 5.1 Een deelnemer wordt geacht zich te houden aan de kledinginstructies zoals die bij de proefles of bij aanvang van deelname worden opgegeven.

Artikel 6: Beëindiging

 1. 6.1 De Fitness Live/Fitness Online deelnemer kan zijn deelname beëindigen door dit schriftelijk te melden, een e-mail te sturen naar contact@senior-live.nl  of te bellen naar het kantoor van Senior-Live op 036- 737 04 22.
 2. 6.2 Beëindiging van deelname is in principe mogelijk per kwartaal. Dit dient uiterlijk 14 dagen voor het eind van het lopende kwartaal schriftelijk te gebeuren. Er vindt geen restitutie van het abonnementsgeld plaats. In bijzondere situaties (zoals langdurige ziekte of langdurige blessures) kan hier in overleg van afgeweken worden.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid 

 1. 7.1 Het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten bij Senior-Live is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 2. 7.2 Zowel Senior-Live als de instructeur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
 3. 7.3 Zowel Senior-Live als de instructeur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

Artikel 8: Rechtstoepassing

 1. 8.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Senior-Live aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. 8.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Senior-Live, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de stichting is gevestigd.
 3. 8.3 Door inschrijving verklaart deelnemer de Algemene Voorwaarden en de huisregels van Senior-Live te accepteren.